Chữ Tâm Liền với chữ Tài : Điều đáng quý nhất chính là tấm lòng của những người biết yêu thương đồng loại, biết cảm thong cho những người khó khăn hơn mình”

CHỮ “TÂM”  LIỀN VỚI CHỮ “TÀI”

“Không phải một lúc, không phải một nơi, không phải nhiều hay ít mà cốt là ở tấm lòng. Điều đáng quý nhất chính là tấm lòng của những người biết yêu thương đồng loại, biết cảm thong cho những người khó khăn hơn mình” – đó là những chia sẻ rất chân thành của cô Hoàng Thị Tín

Nguồn tin: Trùng Thảo Linh Chi